Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Projekty - Aktywny modelAKTYWNY MODEL

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” realizuje projekt pn. „Aktywny model”, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych -wsparcia dla osób niesamodzielnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Projekt skierowany jest do osób zależnych z terenu gminy Kolonowskie i Zawadzkie. W ramach trzyletniego przedsięwzięcia uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:
  1. Usług asystenckich, w tym również usługi opiekuńcze i specjalistyczne zmierzających do zwiększenia aktywnego, a poprzez to samodzielnego funkcjonowania – 48 h/m-c
  2. Realizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych i krajoznawczych.
  3. Realizacji zajęć z wykorzystaniem IT.
  4. Dostarczania dwudaniowych posiłków do miejsca zamieszkania.
  5. Likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
  6. Trzytygodniowych pobytów wytchnieniowych w Domu Opieki „Siedlisko”.
  7. Udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego dla opiekunów faktycznych.
Kryteria rekrutacji do projektu: - Mieszkańcy Gminy Kolonowskie lub Gminy Zawadzkie - pierwszeństwo w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarująca lub na osobę w rodzinie - osoby zależne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Koordynator projektu: Joanna Pietrzela 503 064 717
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771