Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

O nas - Statut

 
STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” w dalszej części statutu zwane Stowarzyszaniem
§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem rodziców, osób niepełnosprawnych, opiekunów, nauczycieli, darczyńców, sympatyków i innych osób wspomagających cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Siedzibą władz Stowarzyszenia
Staniszcze Wielkie.
§ 4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych Państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 5
Stowarzyszanie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia
1989 rok oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie jest organizacją prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJ
I
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
2. Podejmowanie działań wpływających na jakość życia osób zamieszkujących obszary wiejskie, w szczególności tych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
3. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych obarczonych
niepełnosprawnością.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
7. Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
8. Udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego osobom fizycznym i organizacjom pozarządowymi działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Kształtowanie postaw proekolegicznych, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
10. Korzystanie z zasobów kultury oraz podejmowanie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
11. Statutowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku z zastrzeżeniem prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z postanowieniem ustawy.
Cały dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
§ 8
Stowarzyszanie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie oraz prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz innych podmiotów.
2. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Organizowanie działalności integrującej dzieci, rodziców, opiekunów i członków Stowarzyszenia.
4. Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek działających w sektorze ochrony zdrowia.
5. Tworzenie, rozwijanie oraz prowadzenie placówek edukacyjnych w tym szkół publicznych i niepublicznych, ośródków wsparcia oraz innych form rehabilitacji.
6. Organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji i seminariów dla członków Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej.
8. Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi; instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz działającymi w zakresie pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
9. Współdziałanie ze społecznością lokalną biznesem.
10. Podejmowanie innych działań służących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
§ 9
Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego stowarzyszenia „Siedlisko” jest:
1. Kod PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
2. Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
3. Kod PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
4. Kod PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
5. Kod PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
6. Kod PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
7. Kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8. Kod PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
9. Kod PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe
10. Kod PKD 85.31.A Gimnazja
11. Kod PKD 85.32.C Szko y specjalne przysposabiaj ł ące do pracy
12. Kod PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
13. Kod PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
14. Kod PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
15. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
16. Kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
17. Kod PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
18. Kod PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
19. Kod PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
20. Kod PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21. Kod PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
22. Kod PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
23. Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
24. Kod PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
25. Kod PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. Kod PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
27. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 10
Odpłatną działalnością pożytku publicznego stowarzyszenia „Siedlisko” jest:
1. Kod PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
2. Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
3. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
4. Kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
5. Kod PKD 87.20.Z Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi
6. Kod PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
7. Kod PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§ 11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą tylko jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego organizacji.
2. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez organizację.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkami Stowarzyszenia są rodzice, osoby niepełnosprawne, opiekunowie, nauczyciele, darczyńcy,
sympatycy i inne osoby wspomagające cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 13
Stowarzyszenie składa się z członków:
1. zwyczajnych,
2. honorowych.
§ 14
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna lub prawna po złożeniu deklaracji na piśmie i przyjęciu przez Zarząd.
§ 15
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla
działalności Stowarzyszenia wybrana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.
§ 17
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia .
2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.
4. Nieodpłatnego korzystania z poradnictwa, szkoleń i innych możliwości, które Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.
§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres roku,
- z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
- z powodu śmierci lub utraty osobowości prawnej.
§ 19
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 21
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania
decyduje przewodniczący Walnego Zebrania.
Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga większości przy obecności połowy członków organizacji
w pierwszym terminie, a w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
§ 22
Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23
Walne Zebranie jest zwoływane w następującym trybie:
1. Raz w roku Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie musi zawierać datę i miejsce oraz porządek obrad.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne.
3. Na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne.
4. Z inicjatywy Zarządu można zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku barku kworum ustala się drugi termin, który może być wyznaczony w godzinę później tego samego dnia. Powyższe zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz mogą uczestniczyć członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
8. Rozpatrywanie odwo a od uchwa Zarz du wniesionych przez cz ł ń ł ą łonków Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
12. Podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 25
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje organizację na zewnątrz.
§ 26
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, zastępcę prezesa i skarbnika
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się w ciągu 2 tygodni od daty wyborów.
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizacja celów Stowarzyszenia.
3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
4. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Ustalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania.
8. Organizowanie posiedzeń Zarządu.
9. Organizowanie działalności gospodarczej.
10. Powoływanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia.
§ 28
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna skład się z trzech osób w tym z Przewodniczącego i jego zastępcy.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje role społecznie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek złożyć oświadczenie o niekaralności za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.
3. Prawo do wystąpienia z winsokiem o zwołanie Walnego Zebranie Członków oraz zebrania Zarządu.
4. Dołączanie sprawozdania z kontroli doraźnych i problemowych.
§ 31
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonują tego pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
FUDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32
Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie
2. Wpływy z przeprowadzonych i organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiórek publicznych.
3. Dotacje państwowe, samorządowe i pozarządowe.
4. Zapisy i darowizny.
5. Nawiązki
6. Wpływy z działalności gospodarczej.
7. Inne wpływy.
§ 33
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 34
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 35
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do zwrotu poniesionych kosztów podróży, delegacji z tytułu działania na rzecz organizacji.
§ 36
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w sprawach majątkowych i finansowych jest upoważniony Prezes lub Zastępca Prezesa Stowarzyszenia.
2. Pozostałe dokumenty i pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje jednoosobowo Prezes lub
Zastępca Prezesa bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§ 37
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracownikom oraz osobom z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
2. Niniejszy Statut zabrania przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Niniejszy Statut zabrania wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo podmiotu.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotu, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38
1. Zmiana Statutu i działania mające na celu rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania. Uchwały te muszą być podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.
3. Wykorzystanie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Stowarzyszenia odbywa się zgodnie § 34 pkt. 2,3 Rozdziału V niniejszego statutu.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771