Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Uwaga opiekunowie osób zależnych!

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” realizuje projekt pn. „Aktywny model”, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych  w zakresie usług  społecznych -wsparcia dla osób niesamodzielnych  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 .

Projekt skierowany jest do osób zależnych z terenu gminy Kolonowskie i Zawadzkie. W ramach trzyletniego przedsięwzięcia uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

1. Usług asystenckich, w tym również usługi opiekuńcze i specjalistyczne zmierzających do zwiększenia aktywnego, a poprzez to samodzielnego funkcjonowania – 48 h/m-c

2. Realizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych i krajoznawczych.

3. Realizacji zajęć z wykorzystaniem IT.

4. Dostarczania dwudaniowych posiłków do miejsca zamieszkania.

5. Likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

6 Trzytygodniowych pobytów wytchnieniowych w Domu Opieki „Siedlisko”.

7. Udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego dla opiekunów faktycznych.

 

Kryteria rekrutacji do projektu:

- Mieszkańcy Gminy Kolonowskie lub Gminy Zawadzkie

- pierwszeństwo w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarująca lub na osobę w rodzinie

- osoby zależne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

 

Koordynator projektu: Joanna Pietrzela 503 064 717