Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Praca a renta socjalna

Praca a renta socjalna...
 
Z myślą o osobach niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Staniszczach Wielkich budujemy przedsiębiorstwo społeczne.
W rozbudowanym i zmodernizowanym budynku byłej szkole podstawowej zatrudnienie znajdzie 26 młodych ludzi, którzy dotychczas nie mieli szans na aktywne funkcjonowanie. Po ukończeniu szkoły, w wieku 24 lat, u szczytu swoich możliwości rozwojowych nie mają szans na podjęcie pracy i dalszego doskonalenia samodzielności. Wdrażanie niepełnosprawnych, obarczonych upośledzeniem do niezależnego życia poprzez aktywność zawodową jest najlepszą formą rehabilitacji. W Polsce funkcjonuje kilka modelowych rozwiązań, dzięki którym osoby niepełnosprawne żyją godnie; mają pracę, niektórzy również samodzielne mieszkanie. Z naszych obserwacji wynika, że rodzice, niepełnosprawnych wychowanków nie posiadają pełnej wiedzy o należnych prawach i należnych świadczeniach finansowych. Na pierwszy plan wysuwa się obawa, że w przypadku podjęcia pracy Ich dzieci zostaną pozbawione renty socjalnej.
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Z początkiem grudnia zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. W III kwartale 2014 r. wspomniane wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 3781,14 zł i w związku z tym w okresie od 01.12.2014 r. do 28.02.2015 r.kwota przychodu powodująca  zawieszenie renty socjalnej wynosi 2646,80 zł.