Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Otwarta szkoła

W dniu 16.05.2011 roku Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" otrzymało główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Otwarta szkoła". Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z otrzymanego wyróżnienia i nagrody.  Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi ma istotne znaczenie dla podnoszenia jakości edukacji - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom i finalistom III edycji konkursu Otwarta szkoła", które odbyło się dziś (16 maja) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Trzecia edycja konkursu Otwarta szkoła" została ogłoszona 1 września 2010 r. Do udziału w nim zaproszono publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły, a także współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, realizujące w zespołach projekty edukacyjne i obywatelskie, wspierające rozwój polskiego systemu kształcenia i wychowania. Celem konkursu Otwarta szkoła" jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy. Konkurs ma również upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania, stosowane w oświacie. Minister edukacji narodowej podkreśliła rosnące zainteresowanie konkursem, zarówno wśród szkół jak i organizacji pozarządowych. - To wpływ dobrych przykładów otwarcia szkół na lokalne potrzeby i inicjatywy. Takimi dobrymi przykładami są właśnie finaliści i laureaci konkursu, którzy pokazują, jak ważna w procesie edukacji jest aktywność obywatelska - dodała minister Katarzyna Hall.    

Konkurs odbywał się w 4 obszarach: edukacja obywatelska, edukacja globalna, edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych oraz włączanie rodziców w edukację dzieci i młodzieży. Do konkursu zgłoszono 152 projekty, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonali eksperci oraz powołana przez ministra edukacji narodowej Katarzynę Hall Kapituła konkursu. W skład Kapituły weszli: Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w MEN, przewodniczący kapituły, Justyna Janiszewska (Grupa Zagranica), Anna Rękawek (Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Oświatowych), Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej) oraz Grażyna Staniszewska (poseł na Sejm RP III kadencji). Kapituła konkursu w każdym z obszarów wskazała laureatów oraz finalistów konkursu.

Laureatami konkursu zostali:

w obszarze edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu (województwo śląskie) i Stowarzyszenie Perspektywa, które zgłosiły projekt Na styku kultur, na styku baśni

w obszarze edukacja globalna:
- Szkoła Podstawowa w Świętem (województwo kujawsko-pomorskie) i Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego, które zgłosiły projekt Wiedza w działaniu

w obszarze włączanie rodziców w edukację dzieci i młodzieży:
- Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (województwo opolskie) i Zawadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, które zgłosiły projekt Bez barier
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance (województwo opolskie) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Otwarte okno, które zgłosiły projekt Mój czas dla Ciebie

w obszarze edukacja obywatelska:
- Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach (województwo zachodniopomorskie) oraz Darłowskie Centrum Wolontariatu, które zgłosiły projekt Razem raźniej.

Zapraszamy na stronę konkursu:
http://www.otwartaszkola.org