Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

 

 
   

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” ogłasza nabór osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo lub gotowych do podjęcia takiej aktywności do projektu

 

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”

 

Celem projektujest osiągnięcie umiejętności społecznych umożliwiajacych niezleżne funkcjonowanie osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Realizacja zadania odbędzie się  w okresie od lipca do grudnia 2016 roku, w Przedsiebiorstwie Społecznym Siedlisko.

Projekt skierowanyjest do osób niepełnosprawnych  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, aktywnych zawodowo lub gotowych do podjęcia  takiej aktywności (niepełnosprawni uczniowie ostatnich klas, niepełnosprawni absolwenci szkól ogólnodstepnych lub specjalnych, uczestnicy   WTZ, ZAZ,  Spółdzielni Socjalnych, pracownicy firm społecznych zamieszkujacy  powiat strzelecki, opolski, oleski oraz Ich rodzice   i opiekunowie.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu:

1. Aktywność i samodzielność

W ramach zadania proponujemy sesje rozwijające dojrzałość psychospołeczną oraz indywidualne wsparcie. Podczas  konsultacji zostaną opracowane indywidualne strategie rozwoju społecznego I zawodowego beneficjentów. Na życzenie uczestników zawiązana zostanie grupa wsparcia moderująca proces usamodzielniania po zakończeniu projektu.

2. Wdrażanie do racjonalnego gospodarowania wolnym czasem.

Istotnym aspektem samodzielności jest wdrażanie  beneficjentów do zachowania właściwych proporcji  między praca, obowiązkami domowymi a wypoczynkiem. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymaja praktyczne wzorce racjonalnego gospodarowania wolnym czasem.

3. Planowanie wydatków i zaraządzanie budżetem domowym

Umiejętne zarządzanie zasobami finansowymi, gradacja potrzeb to warunek dojrzałosci społecznej. W zakresie tego zadania proponujemy warsztaty i trening umiejętności.

4. Toska o zdrowie i kondycję psychofizyczną

Proponujemy prelekcje o tematyce prozdrowotnej oraz treningi z zakresu nordic woking i biegania

Warunki uczestnictwa

1. Złożenie przez beneficjenta wsparcia deklaracji uczestnictwa,  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście w okresie od 01.07.2016 - 29.07.2016 roku w biurze stowarzyszenia “Siedlisko” w Staniszczach Wielkich przy ul. Kościelnej 10 w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Dane teleadresowe: 503 064 717, tel. www.siedlisko.org.pl, e-mail:siedlisko.zawadzkie@gmail.com,

2. O przyjęciu decyduje poziom spełnienia przesłanek:

- Kolejność zgłoszeni

- Wiek – od 18 do 40 lat

- Miejsce zamieszkania – teren powiatu strzeleckiego, opolskiego, oleskiego (pierwszeństwo będą miały osoby z terenów wiejskich).