Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

O projekcie

Projekt „Punkt Wsparcia”  realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wieloletnie doświadczenia w pracy pedagogicznej i terapeutycznej wskazują nam, że osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym dysponują potencjałem i umiejętnościami, które właściwie rozwijane, przy odpowiednim ukierunkowaniu umożliwią aktywność zawodową.

Celem głównym projektu „Punkt Wsparcia” jest wypracowanie modelu aktywizowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym zwiększającego ich szansę na podjęcie satysfakcjonującej pracy oraz aktywne funkcjonowanie w otwartym społeczeństwie.

Niepełnosprawni intelektualnie potrafią wykonywać schematyczne, konkretne czynności związane z porządkowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, prostymi pracami remontowymi i sprzątaniem.

Dostrzegając ich umiejętności i zainteresowania Stowarzyszenie „Siedlisko” realizuje projekt "Punkt Wsparcia" stanowiący innowacyjne uzupełnienie i rozwinięcie obecnej dostępnej oferty kształcenia. Cykl szkoleń prowadzonych przez psychologów i pedagogów poszerzy wiadomości uczestników projektu na temat praw i obowiązków pracowników. Konsultacje z doradcą zawodowym pomogą specjalistom stworzyć Indywidualny Profil Zawodowy dla uczestników, który określi kierunek ich aktywizacji zawodowej. Nowatorskim rozwiązaniem w projekcie jest wprowadzenie wakacyjnych płatnych praktyk. W trakcie dwumiesięcznych staży beneficjenci projektu nabędą nowe umiejętności związane z wykonywaniem pracy, za którą otrzymają wynagrodzenie.

Nasi podopieczni nie mają żadnych doświadczeń z gospodarowaniem pieniędzmi. Rzadko otrzymują kieszonkowe, a ważniejsze ich potrzeby zabezpieczane są przez rodziców lub opiekunów. Stypendium pozwoli na rozwinięcie kompetencji społecznych. Tą drogą zamierzamy kształtować pozytywne postawy związane z planowaniem osobistego budżetu, gradacją potrzeb osobistych, racjonalnym     i rozsądnym wydawaniem pieniędzy. Pokażemy i uzmysłowimy naszym podopiecznym zależność między pracą a wynagrodzeniem.     

Jesteśmy przekonani, że tylko podjęcie kompleksowych działań proponowanych wyżej zabezpieczy wypracowanie nowego modelu osobistego rozwoju, dzięki któremu nasi podopieczni podniosą kompetencje społeczne i zawodowe. Tym samym zwiększą się ich szanse na kreatywne funkcjonowanie, podjęcie wymarzonej pracy i osiągnięcie optymalnej niezależności w dorosłym życiu.

W związku z tym uważamy za zasadne dalsze i ciągłe doskonalenie powyższych umiejętności wśród naszych beneficjentów. Dzięki temu otrzymają szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie, samorealizację zatrudnienie. Tylko wieloaspektowe podejście do aktywności społecznej i zawodowej zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu naszych beneficjentów. Tak pojęta aktywność społeczna i zawodowa niewątpliwie wpłynie na przeciwdziałanie ich dalszemu wykluczaniu.

Kierownik projektu TERESA TRUCH: 0 506 495 439, 0 508 320 561

Sekretarz Projektu MAGDA LASIK: 0 603 988 435

Specjalista ds. Szkoleń JOANNA PIETRZELA: 0 503 064 717

Skarbnik Projektu HALINA WIERTEL: 0 516 356 132