Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Rekrutacja

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, ogłasza iż z dniem 3 stycznia 2011 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Punkt Wsparcia” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, które są:

mieszkańcami Powiatu Strzeleckiego,  uczniami ostatnich klas Gimnazjum, klas Przysposabiających do Pracy bądź są absolwentami Szkół  Specjalnych dla młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,  w wieku 17-26 lat, chętne i gotowe do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej.

W czasie projektu odbędą się:

konsultacje z psychologiem, pedagogiem specjalnym i doradcą zawodowym, którzy stworzą dla każdego z beneficjentów Indywidualny Profil Zawodowy,zajęcia warsztatowe „Spotkania z pracą” w trakcie, których uczestnicy nabędą elementarną umiejętność z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji oraz odpowiedzialnego stosunku do pracy, zajęcia przygotowujące beneficjentów do funkcjonowania w środowisku pracy, obejmujące swym zakresem pierwszą pomoc przedmedyczną oraz bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac,liczne, płatne praktyki (w okresie wakacyjnym) przygotowujące uczestników do wykonywania prostych prac jako pomocnik konserwatora, pomocnik prac remontowych oraz jako sprzątacz.

Okres rekrutacji 03.01.2011-24.01.2011 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt w Biurze Projektu (przy ul. Czarnej 2 w Zawadzkiem, codziennie w godzinach 8.00-13.00) lub telefoniczny pod nr 506 495 439, 508 320 561

Czas trwania projektu: 01.01.2011 – 31.12.2011 Miejsce realizacji projektu: Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 15 (zapewniamy dowóz)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

PLIKI DO POBRANIA:

- Regulamin rekrutacyjny

- Formularz zgłoszeniowy

- Deklaracja uczestnika projektu