Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Projekty - Krok dalej

Projekt "Krok dalej" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to: 1 211 923,03 zł; kwota dofinanowania: 724 446,12 zł.
Przedsięwzięcie jest koncepcją rozwoju podmiotu ekonomii społecznej w zakresie świadczonych usług opieki nad osobami starszym. Firma Społeczna Siedlisko wdrożyła niestandardowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej jednej z najbardziej wykluczonych grup: osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcja wobec osób z orzeczoną niepełnosprawnością wykazuje skuteczność zastosowanych działań oraz wysoką efektywność w utrzymaniu pracy. Wykorzystujemy potencjał niepełnosprawnych pracowników m.in. do świadczenia usługi asystenckiej wobec Seniorów. Powyższe rozwiązanie nosi znamiona innowacji, a zasadność jego wdrożenia widoczna jest w kontekście: wysokiego zapotrzebowania na pracowników wykonujących proste, mało atrakcyjne zadania oraz w obliczu narastania niekorzystnych zjawisk demograficznych, generujących zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Projekt pn. „Krok dalej” jest jedną z niewielu szans na zintensyfikowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie "Siedlisko". Zaplanowana rozbudowa obiektu podniesie jakość oferowanych usług, zwiększy przychody firmy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, co w konsekwencji zabezpieczy stabilność finansową. Utworzenie w ramach planowanej inwestycji dodatkowych miejsc pobytu całodobowego dla os starszych i przewlekle chorych zmniejszy skutki depopulacji oraz zabezpieczy potrzeby Seniorów. Ponadto powstanie świetlica -miejsce spotkań społeczności lokalnej z Mieszkańcami Domu Opieki Siedlisko. Wypracowane zyski, pozwolą na rozwój organizacji i wdrożenie kolejnego etapu strategii tj. budowę mieszkań wspomaganych dla niepełnosprawnych Pracowników Siedliska.Projekt będzie realizowany na terenie Staniszcz Wielkich w okresie 03/2019-12/2020.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771