Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Aktywny model II - PFRON


Staniszcze Wielkie, 02.04.2024 r.


Stowarzyszenie Siedlisko informuje, iż zrealizowało projekt „Aktywny model II” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany był w ramach konkursu:  1/2022 pn. „Działamy razem”. Ze wsparcia skorzystało łącznie 25 osób niepełnosprwnych w stopniu znaczym. Wsparcie dotyczyło idywidualnej pomocy ze strony asystenta i psychologa. Usługa dostosowana była do wieku beneficjenta, jego sytuacji życiowej, stanu zdrowia oraz indywidualnych potrzeb, aby jak najdłużej mogli samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Wsparcie asystenta prowadziło do rozwoju samoobsługi i umiejętności społecznych oraz lepszej komunikacji ze światem zewnętrznym co wpłynie na poziom samodzielności uczestników. Działania asystenckie realizowane są zarówno w środowisku domowym beneficjenta jak i w środowisku lokalnym.02.02.2024 r.

Staniszcze Wielkie dn. 02.02.2024r.

 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację: usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Aktywny model II ”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000092/08/D z dnia 26 maja 2023 r. zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego” zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Zawiadamiamy, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie złożyła firma:

Dorota Rakoczy FIDES Audyt Doradztwo Zarządzanie
ul. Zielona 9, 32-608 Osiek 

Uzasadnienie wyboru oferty: cena była jedynym kryterium wyboru.

PROTOKÓŁ Z OTAWRCIA OFERT - POBIERZ

19.01.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE !!!!

Zapytanie ofertowe – audyt zewnętrzny projektu.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu  pn. „Aktywny model II”  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”. Projekt realizowany w ramach konkursu:  1/2022 pn. „Działamy razem”

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko" ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie, NIP 7561899912, REGON 160076163

Telefon: 503064717

E-mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com

Rodzaj Zamawiającego: Stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego – tak

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE:

PROJEKT – „Aktywny model II”

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Aktywny model II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000100/08/D z dnia 26 maja 2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. – Audytowi podlega rozliczenie finansowe na kwotę 450 120,00 zł

Okres, który ma zostać objęty audytem: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:

Do niniejszego zapytania ofertowego załączono oficjalne wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

RAPORT/SPRAWOZDANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

WYBÓR AUDYTORA:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:

 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
 5. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:

Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby)upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy
 2. W ofercie winna być podana cena brutto za przeprowadzenie audytu/za usługę,
 3. Do oferty należy dołączyć niezbędne załączniki

Oferent wycenia usługę:

 1. Projekt „Aktywny model II” – kwota brutto ……………………zł.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:

 TERMIN WYKONANIA BADANIA:

Preferowany termin przeprowadzenia audytu wraz ze sporządzeniem dokumentacji – 12 luty do 10 marzec 2024 roku.

TERMIN ROZPATRZENIA OFERT:

Otwarcie     ofert     odbędzie    się   02.02.2024 r.  o  godz. 14:00 w biurze Zarządu zlokalizowanym w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”  ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie

 PFRON-Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego Pobierz

 

07.04.2023 r. HARMONOGRAM PROJEKTU


Rok 2023 2024
  Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
  Czas trwania całego projektu                              
  Podzadania                              
1.1

Rekrutacja i kwalifikacja BO na podstawie utworzonego regulaminu. Zatrudnienie personelu merytorycznego (asystenci i psycholog)

      X                      
1.2

Diagnoza funkcjonalna BO, opracowanie i analiza Indywidualnego Planu Działań dla BO

      X         X           X
1.3

Wsparcie psychologiczne

      X X X X X X X X X X X X
1.4

Asystencja osobista na rzecz osób z niepełnosprawnościami- wsparcie

      X X X X X X X X X X X X
1.5

Monitorowanie i weryfikacja otrzymywanego wsparcia - - indywidualne spotkania z psychologiem

                X           X

3.04.2023 r.

O PROJEKCIE:
W ramach projektu „Aktywny Model II” współfinansowanego ze środków PFRON Stowarzyszenie Siedlisko oferuje wsparcie osobom niepełnosprawnym z powiatu strzeleckiego i
opolskiego. Wsparcie polega na indywidualnej pomocy asystenta i psychologa. Usługa dostosowana jest do wieku beneficjenta, jego sytuacji życiowej, stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb, aby jak najdłużej samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Wsparcie asystenta prowadzić będzie do rozwoju samoobsługi i umiejętności społecznych oraz lepszej komunikacji ze światem zewnętrznym co wpłynie na poziom samodzielności uczestników. Działania asystenckie realizowane są zarówno w środowisku domowym beneficjenta jak i w środowisku lokalnym (wyjścia do obiektów użyteczności publicznej – poczta, bank, fryzjer; wyjścia
plenerowe; podtrzymywanie relacji towarzyskich i rodzinnych.
Projekt trwa od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. W tym okresie każdy z Beneficjentów otrzyma 360 godz wsparcia asystenckiego oraz 12 godz wsparcia psychologicznego. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.


Staniszcze Wielkie, 06.03.2023 r.. 
UWAGA, UWAGA!!
Poszukujemy do pracy w projkecie "Aktywny model II" osób na stanowisko:
- psychologa wykształcenie kierunkowe - doświadczenie min. 5 lat pracy bezpośredniej, wysokie kompetencje społeczne, empatia, zaangażowanie, współpraca na podstawie umowy o współpracy/umowy zlecenia/ samozatrudnienia.
- asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (wykształcenie min. średnie, posiadający min. rok doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi)
Asystent osoby niepełnosprawnej powinien posiadać umiejętność swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich otoczeniem. Asystenci powinni odznaczać się wysoką kulturą osobistą, cierpliwością, odpornością psychiczną i kreatywnością. Osoby te powinna cechować również wysoka dojrzałość społeczna, otwartość i umiejętności organizacyjne z zakresu planowania i stawiania celów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 503064717.

.Staniszcze Wielkie, 01.03.2023


                                                                                                     ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywny Model II ” w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” współfinansowanego ze środków PFRON.
Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich wobec osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wykorzystując aktywność własną w celu stworzenia Im warunków na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
.
Projekt przewiduje 30 godzin wsparcia Asystenta w miesiącu dla beneficjentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zapraszamy do udziału Mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Termin realizacji projektu: 01.04.2023 do 31.03.2024
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU:  STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 10 DO 3 KWIETNIA 2023 r.!!!!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771